sla menu over
Op deze pagina vindt u activiteiten die inmiddels hebben plaats gevonden. Waarom?
Omdat we op deze site niet alleen (voor)aankondigingen willen plaatsen maar ook verhalen van "hoe het was".
De aftrap is gedaan door Nanno Vlaanderen met een stukje over het kerkcafé.
Graag nodig ik iedereen uit, nee daag ik iedereen uit om af en toe iets te schrijven over een activiteit van De Open Hof waar hij/zij aan heeft deelgenomen.
Een foto er bij is altijd leuk.

U kunt uw verhaal mailen naar de webmaster (  webmaster@deopenhofsoest.nl)
Donderdag 27 Oktober 2016 vertrokken Rob en Ellen Beukema met de KLM, bepakt en bezakt naar Ghana. De koffers weer vol met kleding van Simply Colors en voetbalshirtjes en voet -en volleyballen, schoolspullen enz. Van dit bezoek aan Ghana hebben zij een reisverslag gemaakt dat u hier kunt lezen, veel leesplezier.


Bezoek aan het passantenverblijf
Iedere twee maanden worden etenswaren of kleding ingezameld voor het Passantenhuis in Amersfoort. Normaal gesproken wordt dit door één persoon weggebracht en dit maal was er gelegenheid voor belangstellenden uit De Open Hof om mee te gaan en zo het nieuwe pand vlak bij de Koppelpoort te bekijken.
We werden rondgeleid en hierbij was volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Op de begane grond bevindt zich een grote open ruimte waar de dak- en thuislozen overdag kunnen verblijven. Hier is gelegenheid tot het spelen van een spelletje, kan worden gebiljart en staan ook een paar computers. Verder is er centraal een keuken waar de passanten een broodmaaltijd kunnen halen en waar ’s avonds een warme maaltijd wordt bereid. Op de verdieping zijn zes slaapzalen met in totaal 48 bedden voor de nachtopvang.
De aanwezige passanten waren uiteraard op de hoogte gesteld van ons bezoek en keken ons soms een beetje nieuwsgierig aan. Al met al een interessant bezoek waarin duidelijk werd dat de ingezamelde spullen zeer worden gewaardeerd!

Foto's van dit bezoek zijn te zien in ons digitale fotoalbum


Op oudejaarsavond was de Binnenhof open voor een gezellig samenzijn met oliebollen en een drankje. Zo’n 15 buurtbewoners kwamen elkaar om twaalf uur ’s nachts een gelukkig nieuwjaar toewensen.oliebollenactie De door het team Smaakvol & Gastvrij gehouden jaarlijkse oliebollenactie leverde in 2015 een netto-opbrengst van € 1.700,00 op. Andere door hen georganiseerde activiteiten, waaronder een wijnverkoopactie, resulteerden in een winst van € 779,00.
De opbrengsten van de activiteiten van Smaakvol & Gastvrij en die van de oud papier actie, waarvan op dit moment het resultaat nog niet is bekend, worden toegevoegd aan het onderhoudsfonds van De Open Hof. Uit dit fonds is inmiddels een bedrag vrijgemaakt voor de vervanging en uitbreiding van beeld- en geluidsapparatuur in de kerk.
De betrokken medewerkers wil ik hartelijk danken voor de door hen geleverde inspanningen.Bert Groothuis,
Voorzitter van de Wijkraad van Kerkrentmeesters


Zondag 3 januari was de eerste dienst van 2016. Traditie getrouw is op deze dag ook de nieuwjaars toespraak van de voorzitter van kerkeraad. U kunt de toespraak hier nog eens rustig na lezen. Voor de dienst was er koffie met een nieuwjaarsrolletje en konden we elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Na de dienst was er een hapje en een drankje en konden we iedereen die we niet voor de dienst hadden gezien alsnog het beste voor het nieuwe jaar wensen. De foto's van deze ochtend zijn hier te vinden

Kersttoespraak Kersttoespraak Kersttoespraak
Foto kerstmaltijd De kerstmaaltijd op 1e kerstdag in De Open Hof was een succes met bijna 30 deelnemers en een mooie muzikale bijdrage van Jalli Lamin, de koraspeler uit Gambia.
opening Zin in Soest - de binnenhof Bij de opening van ' Zin in Soest - De Binnenhof ' op dinsdag 29 september j.l. werd door de fractievoorzitter Rosan Coppes van GroenLinks, samen met bestuursleden John van der Drift en Eric Lookman een plant gegeven met een GroenLinks wimpel en spraken daarbij de wens uit, dat de plant en het project een lang leven zullen hebben.
Lees het hele verhaal U verlaat de website van De Open Hof
Op zondag Palmpasen hebben de kinderen met hun palmpasenstok een rondgang door de kerk gemaakt. Hun glunderende gezichten waren heerlijk om te zien.
Op Witte Donderdag, de dag waarop het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen wordt herdacht, klinken de laatste woorden uit het gedicht van Jaap Zijlstra nog na:

Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.

De toon van de vieringen was daarmee gezet. Ingetogen, verlangend uitzien naar het Licht. We mochten met elkaar in de kring de Maaltijd vieren en voor en met elkaar het brood breken en de wijn drinken. Om stil van te worden……. Zo verlieten wij de kerkzaal.
Met diezelfde stilte ving de Goede Vrijdag aan. We hoorden de woorden- gezongen en gelezen-van Hosea: ‘Keer terug Israël, naar je God!´ Door het Carminis Consort werden een drietal bewerkingen van de klaagliederen van Jeremia van François Couperin op bijzondere wijze vertolkt. Deze vorm van viering van de Goede Vrijdag werd enerzijds hoog gewaardeerd, anderen uitten zich genuanceerder.
Goed om in dit verband te noemen, dat de kerkenraad zoekt naar vormen van vieringen die naast het goede van het ‘oude’ ook elementen van nieuwe vormen van invulling van vieringen bevatten. Aangrijpend moment is altijd weer wanneer na de lezing uit Markus: ´Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit’ de Paaskaars wordt gedoofd. Dan word je stil ….
En dan op Stille Zaterdag: de Paaswake. Het feest van het Licht, het Water, Brood en Wijn. Elementen die in deze viering centraal stonden.

Op het kerkplein verzamelden wij ons rond het vuur. De nieuwe Paaskaars werd aan het vuur ontstoken. Troostende woorden volgden in het lied: ´Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’. Oude en vertrouwde liederen leidden naar een volgend bijzonder moment: de doopgedachtenis. Er was gelegenheid om het water in het doopvont aan te raken of een kruisje met het doopwater op het voorhoofd te tekenen. ´Bezegel onze vreugde hier met uw eigen naam!´ zongen wij. En wederom deelden wij brood en wijn met elkaar in de kring. Met het ‘licht’ in de hand verlieten wij zingend de kerkzaal: ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft dat Hij is opgestaan’. Onder het genot van een drankje werden Paasgroeten uitgewisseld.
Paasmorgen: een volle kerkzaal. De reeks kinderverhalen van de 40dagentijd werd afgesloten: de kinderen zagen dat Eef eindelijk haar opa zag op het station. Op een zeer bijzondere wijze werd de opgestane Jezus ( de tuinman) en Maria uit Magdala bij het geopende graf uitgebeeld door Rianne en Niels Kruizinga. Met zo weinig woorden en handelingen zo’n ingrijpend en menselijke gevoel tot uitdrukking te brengen. Om nooit te vergeten! Dank! Wat hebben we in de Goede Week en op de Paasmorgen veel gezongen. Fijn om zo met elkaar te zingen.

Om even ‘los’ te komen. In het bijzonder dank aan Gerrit, Judith en Tjalling voor hun inzet en het tot stand komen van deze werkelijk Goede Week en Paasviering. En de ondersteuning van zovelen vanuit de gemeente om het geheel op deze wijze mogelijk te maken. Heel veel dank!
Heel regelmatig komt het voor dat kinderen zich niet ontwikkelen langs de standaard lijnen die voor het onderwijs in Nederland bedacht zijn. Dan ontstaat de vraag 'wat mankeert dit kind?' en 'hoe gaan we daar het beste mee om, als ouder of als docent.
In een boeiend betoog heeft Mirjam van de Hoek afstand genomen van het snel werken met etiketten en medicijnen, al erkent zij dat er ook veel situaties zijn waarin de medicatie tot een veel betere situatie heeft geleid.
Mirjam heeft een pleidooi gehouden om 'al zoekend' om te gaan met KINDEREN MET EEN BEPERKING. Dat zoeken moet plaatsvinden in het regelmatige gesprek tussen ouder, docent en –indien nodig – een deskundige.
Het accepteren van een bepaalde beperking leert ouder, maar vooral het kind om te leren leven met die beperking en daar 'het beste van te maken'.
Dit kerkcafé deed zeer zeker recht aan de doelstelling: onderwerpen naar voren brengen die liggen op het grensvlak van mensbeschouwing kerk & samenleving.